Χρηματοδοτήσεις

Επιχειρησιακά και Χρηματοδοτικά Προγράμματα τα οποία μπορούν να αξιοποιηθούν από τους Φορείς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης με σκοπό την Ανάπτυξη των δομών, την αξιοποίηση των ΤΠΕ, τη διασυνοριακή συνεργασία, τις Αειφόρους Επενδύσεις σε τομείς όπως οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, τα βιώσιμα μέσα μεταφοράς.

επιστροφή